ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนาย จักรี อุดมกิจนุภาพ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Assignment 1

1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ ตามความเข้าใจของนักศึกษาเอง

1.1 เทคโนโลยี(technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของจับต้องได้ เช่นกระบวนการต่างๆ เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช่ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) หมายถึง เทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่าสารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้จัดการข้อมูล (ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล) เช่นการจัดเก็บข้อมูล การสือสารข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

1.3 เทคโนโลยีการสื่อสาร ( Communication technology) หมายถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อ สือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถติดต่อเชื่อมโยง ข้อมูลได้ทั่วโลกในรูปแบบของอินเตอร์เน็ต ก้อให้เกิดการนำ เทคโนโลยีการสื่สารข้อมูลมาใช้ในวงธุรกิจต่าง ๆ


2. Cyber Bully หมายถึง การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ การประทุสร้าย หรือทำให้ผู้อื่นอับอาย ผ่านทางการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail และโทรศัพท์ ส่งนักเลงไซเบอร์ ตั้งใจคือการแสดวความเป็นศัตรู หรือแสดงออกในแง่ลบต่ออีกฝ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น